English Version | Головна | Обласні Карти | Знайомлення | Картина Ґалерія | Довідник | Е-пошта


УКРАЇНСЬКА АКАДЕМІЯ АГРАРНИХ НАУК

ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ

Аграрна наука в Україні має давні і славні традиції. Її здобутки добре знані в усьому світі. Науково-методологічним центром, який спрямовує, виконує та координує наукову діяльність в АПК, є заснована в грудні 1990 року Українська академія аграрних наук (УААН).

Академія - державна самоврядна наукова організація. Вона автономна у питаннях організації фундаментальних, пошукових та прикладних досліджень, господарської діяльності та підготовки наукових кадрів.

Головні завдання Академії - наукове забезпечення розвитку галузей агропромислового комплексу України, виробництво елітного насіння, садивного матеріалу і племінної продукції.

Академія визначає основні напрями фундаментальних та прикладних досліджень, розробляє державні та галузеві науково-технічні програми з важливих проблем сільського і водного господарства, харчової і переробної промисловості та галузей, які обслуговують АПК. Вона також організовує та контролює виконання цих програм, здійснює методичне забезпечення освоєння досягнень науки і техніки, формує мережу організацій науки, веде підготовку кадрів вищої кваліфікації, а також здійснює науково-технічне співробітництво з іноземними країнами.

Вищим органом самоврядування Академії є Загальні збори. У період між сесіями Загальних зборів роботою Академії керує її Президія, яка обирається на 5 років.

У структурі Академії нараховується вісім відділень, створених за галузевою ознакою, а саме: землеробства; рослинництва; зоотехнії; ветеринарної медицини; харчової та переробної промисловості; механізації та електрифікації; аграрної економіки і земельних відносин; регіональних центрів наукового забезпечення агропромислового виробництва.

 До персонального складу Академії входять 72 академіки, 84 члени-кореспонденти, 40 іноземних та 8 почесних членів.

У мережі Академії - 56 науково-дослідних інститутів з філіями і дослідними станціями; Державний Нікітський ботанічний сад; 10 обласних державних сільськогосподарських дослідних станцій і три галузеві; Державний біосферний заповідник Асканія-Нова".

Експериментально-виробнича база Академії представлена 154 дослідними господарствами, елітно-насінницькими державними господарствами та іншими підприємствами, за якими закріплено 679 тис. га землі.

У системі Академії працюють 124 тис. працівників, у тому числі 5073 науковців, серед яких 345 докторів і 2071 кандидатів наук.

Основні напрями наукової роботи:

  • біотехнологічні дослідження;

  • обгрунтування оптимальної структури агроландшафтів і розробка адаптованих систем землекористування, здатних забезпечити відтворення родючості грунтів і їх збереження;

  • селекція сільськогосподарських культур та розробка технологій їх вирощування, захист рослин;

  • розроблення систем одержання продукції тваринництва на основі селекційних досягнень та нових технологій виробництва;

  • розроблення систем та засобів захисту тварин;

  • створення новітніх технологій та обладнання для виробництва харчових продуктів;

  • розроблення механізованих технологій, комплексів машин та обладнання для виробництва сільськогосподарської продукції;

  • економічні дослідження в галузі АПК, вдосконалення земельних відносин на селі;

  • розроблення методологічних та організаційних основ наукового забезпечення аграрного виробництва.

Основними джерелами фінансування наукових досліджень є державний бюджет та надходження, одержані в результаті виконання наукових робіт за господарчими договорами. Бюджетні кошти розподіляються відповідно до результатів конкурсів наукових проектів.

Академія здійснює наукові дослідження за 32 галузевими і 12 державними науково-технічними програмами, а також готує наукові кадри з 52 спеціальностей. Її наукові установи забезпечують 90% потреби держави в елітному насінні сільськогосподарських культур та майже 25% потреби у племінному молодняку сільськогосподарських тварин.

Близько 70 установ Академії співпрацюють з науковими установами та організаціями зарубіжних країн.

Адреса:
   
УААН
вул. Суворова, 9
Ки
їв, 01010 Україна
Тел./факс: +380 44 226 3284; 290 1085
Е-
mail: prezid@uaan.kiev.ua 


Гостинність через: Aginukraine.com - Остання зміна January 06, 2002 by Becquet's Custom Programming